Matkaauto renditingimused


Sõiduki kasutamine

Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikul ning mõeldes ka tulevastele rentnikele. Sõidukis on keelatud suitsetada ja vedada loomi. Sõidukit on keelatud kasutada tasulise teenuse osutamiseks, spordis ja teiste sõidukite pukseerimiseks. Kui Rentnik on rikkunud või kahjustanud sõidukit, mis ei ole kaetud kindlustuslepinguga, kasutab sõidukit joobeseisundis või ei esita kindlustuse nõutud dokumente, hüvitab üürnik kahju täies ulatuses. Rentnik võib sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui rendifirma on teinud sellekohase märke lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on Rentnik kohustatud tutvustama talle lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest.


Broneerimine ja tagatisraha

Broneeringu kinnitamise aluseks on broneerimisraha (400€) laekumine TAKO OÜ arveldusarvele.  Broneeringu tühistamisel broneerimistasu ei tagastata. Tagatisraha kokku on 800 €, millest broneerimisel tasutakse 400 € ja ülejäänud 400 € tasutakse sõiduki üleandmisel. Matkaauto minimaalne rendiperiood hooajal on 5 päeva. Tagatisraha tagastatakse 14 päeva jooksul peale sõiduki tagastamist juhul kui sõidukil ei avastata varjatud vigu, sõiduk on puhas ja terve ning ei laeku nõudeid kolmandatelt osapooltelt. Nõuded kolmandatelt osapooltelt kuuluvad Rentniku poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Hinnas sisaldub lisavarustus:

Gaasiballoon 1 tk, elektrijuhtmed, pikendusjuhe 25m, veevoolik, välimööbli komplekt (laud+4 tooli), 2 nivelleerimisklotsi, markiis, jalgrattahoidja 4-le rattale (max 60kg), inverter (230V/12V), televiisor, navigatsiooniseade, gaasiandur, päikesepaneel (120W).


Vajalikud dokumendid

Rendilepingu sõlmimiseks on vajalik esitada kehtiv Eesti Vabariigi juhiluba, pass või ID-kaart. Kui juhte on rohkem, esitavad ka ülejäänud kehtiva juhiloa. Matkaautot võib juhtida vähemalt 23-aastane isik, kes omab B-kategooria juhiluba ja juhistaaži mitte alla 5 aasta.


Sõiduki üleandmine ja tagastamine

Matkaauto antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga, täis Ad-Blue paagiga, pestuna, koristatuna ja tehniliselt korras. Täidetud veepaagiga, tühja reoveepaagiga ning tühja wc kassetiga. Matkaauto üleandmisel sõlmitakse rendileping, millele märgitakse ka kõik sõiduki olemasolevad vigastused ja puudused. Rendileandja ei vastuta eelneva Rentniku poolt põhjustatud sõiduki puuduste, vigastuste ja rendiperioodi alguse hilinemise või ärajäämise eest.  Rendiperiood algab sõiduki üleandmise kellajal ning lõppeb rendiperioodi viimasel päeval samal kellaajal, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud ajal ja kohas. Sõiduki mittetagastamisel võib rendileandja teavitada politseid sõiduki kadumisest ja kuulutada sõiduki tagaotsitavaks. Rendiperioodi ületamisel ilma rendileandja nõusolekuta, on Rentnikult õigus nõuda kahekordset renditasu ületatud aja eest ja järgmise Rentniku kahjude korvamist. Matkaauto tuleb tagastada Rentniku poolt siseruumid hoolikalt puhastatuna, reoveepaak ja wc kassett tühjendatuna.

Rendileandjal on õigus tagatisrahast pidada kinni koristusraha, kui sõiduk ei ole piisavalt hästi koristatud. Sisekoristuse hind 70 €, wc kasseti tühjendamine 50 ja reoveepaagi tühjendamine 60 €, lisavarustuse puhastamine 25 €. Välipesu Rentnik teostama ei pea. Sõiduk tuleb tagastada täis kütusepaagiga ning täis Ad-Blue paagiga. Trahv 30 € + kütuse maksumus. Sõiduki tagastamisel teostavad Rentnik ja Rendileandja sõiduki esmase ülevaatuse. Vajadusel annab Rendileandja peale sõiduki välipesu ning lisavarustuse ja tehnika põhjalikku kontrolli tagasisidet ilmnenud puudustest. Vead, mis tekkisid rendiperioodil, hüvitab Rentnik autoesinduse hinnakirja alusel ja peetakse kinni tagatisrahast.


Kindlustus ja rentniku vastutus

Matkaauto rendi hind sisaldab kaskokindlustust liiklusõnnetuse ja vandalismi puhul omavastutusega 1000 €. Matkaautoga on keelatud sõita vastu puuoksi, põõsaid või mis tahes esemeid, mis võivad kriimustada sõidukit. Nõude eiramisel on Rendileandjal õigus tagatisrahast kinni pidada kahjude taastamise maksumus. Varguse puhul on rentniku omavastutus 15% sõiduki maksumusest (sõiduki väärtus on toodud rendilepingus). Liiklusõnnetuse või vandalismi korral on Rentnik kohustatud koheselt teatama sellest toimumiskoha (riigi) politseid ja võtma kirjaliku tõendi koos asjaolude selgitusega. Samuti on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama sellest ka Rendileandjat.

Ärandamise või varguse korral on Rentnik kohustatud esitama sõiduki võtmed ja registreerimistunnistuse koopia. Ärandamise, varguse või röövimise korral on Rentnik kohustatud sündmuse fikseerima koheselt kohalikus politseis ja teavitama sellest ka rendileandjat. Vale või ebakvaliteetse kütuse tankimisest tekitatud kahju korvab Rentnik. Sõidukist lahkudes on Rentnik kohustatud lukustama kõik uksed, sulgema aknad ja luugid, ning eemaldama nähtavatelt kohtatelt sõidukis olevad väärtesemed. Samuti ei tohi sõidukisse jätta sõiduki registreerimistunnistuse koopiat, rendilepingut ja sõiduki võtmeid. Kui Rentnik on rikkunud või kahjustanud sõidukit, mis ei ole kaetud kindlustuslepinguga või ei esita kindlustuse nõutud dokumente, hüvitab üürnik kahju täies ulatuses.

Lubatud piirkiiruse ületamine üle 20 km/h on karistatav rahatrahviga 100 eurot/kord.


Sõiduki kasutamise piirkond

Sõidu marsruut lepitakse eelnevalt kokku rendilepingus. Sõidukit võib kasutada Euroopas. Rentnikul on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Moldovasse ja Türki.


Lepingu kehtivus

​Allkirjastatud rendileping ja renditingimused on siduvad ka juhul, kui Rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati tutvuda renditingimustega ja rendilepinguga ning vajadusel tingimusi täpsustada. Trahv rendilepingu või renditingimuste rikkumise eest 500 €. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rentniku ja Rendileandja vahel läbirääkimiste teel. Kui Rentnik ja Rendileandja ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused kohtus.

Käesolevaga kinnitab Rentnik, et on tutvunud matkaauto rendilepingu üldtingimustega ja kohustub neid täitma.

Scroll to Top